مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22742 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

چگونه ميتوان در وجود خويش اعتماد به نفس را تقويت و افزايش داد؟

اعتماد به نفس يا خوداتكايي به معني باور داشتن تواناييهاي ذاتي خويش است.

رمز پيروزي مردان و زنان بزرگ اين بود كه استعدادها و تواناييهاي طبيعي و دروني خويش را شناختهاند.

نكته ديگر رابطه اعتماد به نفس و قدرت اراده و تصميمگيري است.

كسي كه از اراده قوي و قدرت تصميمگيري جدي برخوردار نيست، اعتماد به نفس ندارد.

انسان با نيروي اراده ميتواند در مسير موفقيت گامهايي استثنايي و معجزه آسا بردارد و تواناييهاي نهفته در خويش را تعالي بخشد و به اعتماد به نفس نايل گردد.

از اين رو نخست پاسخ اين پرسش را ميدهيم كه چه كنيم تا ارادهمان قوي گردد سپس راهكارها و تمريناتي را براي تقويت اعتماد به نفس طرح خواهيم نمود.

توصيههاي كاربردي تقويت اراده

1 - پيش از انجام هر كاري به جنبهها و آثار مثبت و منفي آن توجه كنيد، زيرا با آگاهي از زيانها يا منافع، انگيزه براي ترك يا انجام كار بيشتر ميشود و به طور طبيعي اراده قوي ميگردد.

2 - همواره سعي كنيد با خواستههاي نفساني، تمايلات دروني و عادتهاي ناپسند مبارزه كنيد.

3 - خود را به انجام وظايف ديني، يا هر تكليفي كه خود، خانواده يا جامعه به عهده شما گذاشته و مسئوليت آن را پذيرفتهايد، مقيد نماييد كه آن را در اول وقت مقررش انجام دهيد.

4 - همواره در مقابل سختيها و ناملايمات زندگي (كار و تحصيل و غيره) بردبار و صبور باشيد.

5 - هر روز، در وقت معيّني مثل صبحها، دقايقي را به ورزش و نرمش اختصاص دهيد و يا خود را به حفظ كردن آيات قرآن، نثر و يا شعري مقيد سازيد و هر روز برنامه خود را در همان وقت مقرر انجام دهيد.

6 - طبع آدمي، به خصوص جوانان به خواب بعد از اذان صبح تمايل و كشش زيادي دارد. جهت تقويت اراده با اين خواسته مبارزه كنيد.

7 - پيوسته به خودتان تلقين كنيد كه ارادهاي قوي دارم؛ اين هفته يا ماه ارادهام نسبت به هفته يا ماه پيش قوي تر شده است؛ اكنون توان مبارزه با خواستههاي نفساني و غلبه بر مصايب و مشكلات را دارم؛ از شكست نميهراسم و اگر موفق شدم، با كسب تجربه و انرژي بيشتر مجدداً اقدام ميكنم تا به هدف و مقصد خود برسم؛ من توانايي رسيدن به هدف و برطرف كردن موانع و مشكلات را دارم.

8 - كاري را كه شروع كرديد، با حوصله و دقت به پايان برسانيد و از رها كردن يا سرهمبندي آن بپرهيزيد.

9 - با رعايت بند اول اين توصيه و پس از مشورت با ديگران، در تصميمگيريها سرعت عمل داشته باشيد. از وسواس و دودلي و امروز و فردا كردن دوري كنيد.

10 - فكر خود را همزمان به چند كار مشغول نكنيد. سعي كنيد توجه شما همواره به يك كار معطوف گردد.

11 - تدبير، نظم و انضباط را در همه امور زندگي خود جاري سازيد. غذا خوردن، استراحت و خوابيدن، مطالعه و تفريح بايد زمان و برنامه مشخص داشته باشد.

تجربه نشان داده افرادي كه كتاب، لباس يا وسايل شخصي خود را در جاي منظمي نميگذارند، بلكه هر جا كه خواستند مياندازند، يا به وضع لباس و كفش و ظاهر خود بيتوجهاند، به تدريج در عرصههاي مهم زندگي و شغلي نميتوانند تصميم گيرنده قوي و جدّي باشند.

اگر چنين حالتي در شما هست آن را تغيير دهيد. با برنامه ريزي دقيق و منطقي كارهاي خود را پيش ببريد. البته برنامه وقتي مطلوب است كه انعطافپذير باشد. بنابراين در برنامه ريزي خود جايي براي جايگزين كردن امور غير قابل پيشبيني بگذاريد.

12 - سعي كنيد در همه كارها به ويژه امور علمي، با تمركز حواس پيدا كنيد و از طريق تمركز حواس اراده خود را تقويت نماييد.

توصيههاي كاربردي براي تقويت اعتماد به نفس

1 - تمرين و به كارگيري همه عواملي كه در تقويت اراده مؤثر است.

2 - موفقيتهاي روزانه خود را - هر چند كوچك و كم اهميت باشد - يادداشت كنيد؛ علل آن را بررسي نماييد و به دنبال كسب موفقيتهاي بزرگتر باشيد.

3 - پس از كسب موفقيت، هيچ گاه منتظر تأييد و تشويق ديگران نباشيد.

4 - استقلال فكري و عملي را تمرين كنيد، يعني سعي نماييد كار را خودتان انجام دهيد و در مورد حل مشكلات خودتان انديشه و چاره جويي نماييد و كمتر از كسي كمك بگيريد.

5 - در انتخاب مدل و رنگ لباس و وسايل زندگي و تحصيلي، آرايش سر و صورت و ظاهر خويش هرگز به مد روز توجه نكنيد و مقلد ديگران نباشيد. به فكر و انديشه خود اعتماد كنيد. مُدگرايي به انسان هايي برميگردد كه خلأ فكري و عقده رواني آشكار و يا ناپيدا دارند و به دليل از دست دادن اعتماد به نفس به خودباختگي فرهنگي و شخصيتي دچار شدهاند.

6 - در واكنش به چيزي كه نميدانيد، خودتان را به زحمت و تكلف نيندازيد، بلكه خيلي راحت بگوييد نميدانم يا تحقيق ميكنم، بعداً به شما خواهم گفت.

7 - هنگام ارتكاب خطا، شهامت به خرج داده، به اشتباه خود اعتراف كنيد و از سرپوش گذاشتن بر اشتباهات بپرهيزيد و ديگران را پيوسته مقصر ندانيد.

8 - هرگز خود را به خاطر كاري كه در آن مقصر نبودهايد، ملامت نكنيد. در كاري كه تقصير و اشتباه از شما است، خود را بيش از اندازه سرزنش نكنيد.

9 - پاسدار عزّت نفس خويش باشيد. گناهان و كاركردهاي نادرست خويش را هرگز براي ديگران - حتي به فردي كه محرم اسرار شما است - بازگو نكنيد و از ذكر صفات اخلاقي ناپسند خود و خانواده و نزديكان خويش براي ديگران اجتناب كنيد.

10 - وقتي براي درستي فكر و عقيده، راه و كاري كه در پيش گرفتهايد، دليل قوي و مستند و مستحكمي داريد، حرفهاي بازدارنده، منفي و يأس آور ديگران شما را از ادامه آن باز ندارد.

11 - با نگرش مثبت و اميدجويانه منطقي به همه امور زندگي و تحصيلي بنگريد از منفي بافي و منفي نگري، و تأثرها و تأسفها جدّاً دوري كنيد.

12 - در امور روزمره بيش از اندازه و استعداد خويش، خود را خسته نكنيد. به اندازه توانايي و ظرفيت خود كارها را دنبال نماييد.

13 - اين باور را به خود القا كنيد كه عمده خصوصيات اخلاقي و تواناييهاي انسان، اكتسابي است و با تلاش و كوشش ميتوان آنها را به دست آورد و توان تحصيل و كسب آن را داريد.

14 - هرگز و در هيچ عرصهاي از شكستها و ناكاميها نهراسيد، به خود بباورانيد كه شكست مقدمه پيروزي است و ميتوانيد شكستها را جبران كنيد و روي آن پلي براي رسيدن به پيروزي بسازيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.