مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22749 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا خداوند برخي از افعال را به فرشتگان خود نسبت مي دهد؟
براي توضيح اين كه چرا خداوند برخي از افعال را به فرشتگان خود نسبت مي دهد : بايد به دو نكته دقت كرد : 1- در اين عالم همه چيز بر اساس قانون عليت است و هر پديده اي وهر موجودي علتي دارد .خداوند رزاق است اما رزق دادن او از طريق اسباب و علل است . او شافي است اما شفا دادنش از طريق اسباب وعلل است . بخشي از اين علل ، علل طبيعي و مادي اند و بخشي علل غيرمادي . درباره بهشت و جهنم هم چنين است . خداوند مي خواهددر بهشت پاداش و كيفر دهد از طريق ملايكه مي دهد .شفاعت هم چنين است . خداوند مي خواهد ببخشد از طريق شفيعان مي بخشد.پس دخالت فرشتگان در پاداش و كيفر، مانند دخالت هر علت ديگري در جهان آفرينش است و اين از سنن الهي است . 2- خداونددر اسناد فعل به فاعل گاه فعل را به خودش نسبت مي دهد مثلاً درباره مرگ مي فرمايد : ( ( الله يتوفي الانفس حين موتها؛ خداست كه جانهاي انسانها را هنگام مرگ مي گيرد ) ) ( زمر/42 ) . و يا آيات ( انعام /60 ) ، ( يونس /104 ) ، ( نحل /70 ) . و گاه آن را به ملايكه نسبت مي دهد.مانند ( ( قل يتوفاكم مل الموت الذي وكل بكم ) ) ( سجده /11 ) و ياآيات ( نحل / 28 و 32 ) ، ( محمد/27 ) ، ( انعام /61 ) ، ( نسا/97 ) اين دودسته از آيات نشان مي دهد كه فاعليت ملايكه در طول فاعليت خداوند است يعني فعال حقيقي خداوند است و ملايكه مجرا ووسايط اين فاعليت هستند .3- همه افعال خداوند، به استثناي خلق اول ، چنين است . خداوند رازق است ولي رزق او از طريق اسباب است . او شافي است اما شفاي او از طريق اسباب است . او بخشنده است اما بخشندگي او از طريق اسباب است و هيچ يك از اين اسباب قدرت او را محدود نمي كند، چرا كه همه اين اسباب مخلوق اويند وفاعليت خود را از او گرفته اند .درباره عذاب و پاداش نيز چنين است. گاه عذاب را به خودش نسبت مي دهد، ( ( ثم يرد الي ربه فيعذبه عذاباًنكرا ) ) ، ( كهف /87 ) . گاه نقش ملايكه را در عذاب متذكر مي شود، ( ( عليها ملايكة غلاظ شداد ) ) ( تحريم /6 ) . و گاه به صيغه جمع مي گويد : ( ( سنعذبهم مرتين ) ) ، ( توبه /101 ) . بهشت و نعمت هاي آن را گاه به خود نسبت مي دهد : ( ( ان الله يد خل الذين آمنو و عملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الا نهار؛ خداوند آنان را كه ايمان آوردند ونيكوكار شدند در بهشت هايي داخل گرداند كه زير درختانش نهرهاجاري است ) ) ( حج /23 ) . و گاه نقش فرشتگان را در اداره بهشت متذ كر مي شود ( ( و قال لهم خزنتها سلام علكيم طبتم فادخلوها خا لد ين ؛ و نگهبانان آن ( = فرشتگان رحمت ) به آنها مي گويند سلام برشما گوارايتان باد اين نعمت ها داخل بهشت شويد و جاودانه بمانيد ) ) ( زمر/73 ) و گاه به صيغه جمع مي گويد : ( ( و الذين آمنوا و عملواالصالحات لنبونهم من الجنة غرفاً؛ و كساني كه ايمان آوردند و عمل صالح انجام دادند آنها را در غرفه هايي از بهشت جاي مي دهيم ) ) ( عنكبوت /58 ) . 4- آنچه گفته شد پاسخ مساله از ديدگاه قرآن است. پاسخ ديگري از ديدگاه فلسفه وجود دارد كه نيازمند مقدماتي است ودر اين جا نمي توان به آن پرداخت . به اجمال لازم است يادآور شويم كه از نظر قانون عليت هر فعلي قابليت صدور و انتساب مستقيم از هرفاعلي را ندارد .اين كه در نصوص ديني آمده است كه خداوند امور رااز طريق اسباب و علل ويژه اش انجام مي دهد، در واقع بيانگر يك قاعده مهم فلسفي است و آن قاعده ( ( سنخيت علي و معلولي ) ) مي باشد .براي آگاهي بيش تر در اين زمينه ر.ك : 1- هستي شناسي موسسه آموزشي پژوهشي امام خميني . 2- جهان بيني توحيدي شهيد مطهري ، بحث از نظام طولي و عرضي عالم . 3- عدل الهي شهيد مطهري . 4- معارف قرآن استاد مصباح يزدي ، بحث كليات افعال الهي ص 106 .5- آموزش فلسفه استاد مصباح يزدي ، ج 2، بحث از قاعده عليت. ;

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.