مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22783 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

حقيقت برابري زن ومرد دراسلام تا چه حداست؟ اگر درهمه موارد است چرا دركلاس درس دانشگاه پياده نمي شود؟
در رابطه با برابري زن و مرد بايد توجه داشت كه اسلام قائل به «تساوي» زن و مرد است نه «تشابه» كه غرب تبليغ مي كند. تساوي به اين معناست كه شرايط ويژه فيزيولوژيك و پيكولوژيك و تفاوت ها و تشابهات هر يك در ابعاد مختلف ملاحظه شود و به هر كس به تناسب استعدادها توان ها و نيازهايش حقوق و وظايفي تعلق گيرد. تشابه به معناي آن است كه در تمام موارد حقوق و وظايف يكسان متعلق گيرد بدون ملاحظه استعدادها و نيازهاي طبيعي و فطري خاص هر گروه. طبيعي است بر اساس نگرش دوم نظام زندگاني دگرگون مي گردد ولي بنابر ديدگاه اسلامي شرايط تكويني انسان ها ملاحظه مي شود و در نتيجه هر گروه متناسب با شرايط طبيعي خود به فعاليت هايي مي پردازند و از حقوقي بهره مند مي شوند.در واقع نوعي تقسيم كار و حقوق طبيعي بر اساس ناموس خلقت بين زن و مرد ايجاد مي شود. از اين جاست كه مي بينيم. مثلا در دانشكده كشاورزي تعداد دانشجويان پسربردختران فزوني مي يابد ولي در دانشكده پرستاري يا مامايي و ... قضيه برعكس مي شود و هيچ يك ازاينهابه معناي تبعيض نيست. بلكه به معناي تقسيم كاربراساس مناسبات جسمي و روحي است و نبايد انتظار داشت حتما در هر رشته درسي نصف دانشجويان مرد و نيم ديگر زن باشند. اما اينكه در كلاس شما دختران در آخر كلاس مي نشينند مربوط به وضعيت فيزيكي آن كلاس و ترتيب مقتضي چينش دانشجويان در آن است و مساله اي سراسري و همگاني نيست. در صورتي كه راه حل بهتري موجود باشد مي توانيد با مسوءولين آموزشي و دانشگاه تماس گرفته و مشكل خود را حل كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.