مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22837 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

تفاوت روح حيواني و انساني چيست ؟
مرحوم ابن سينا در توصيف روح حيواني مي فرمايد : كمال اوّل براي جسم طبيعي آلي از آن جهت كه جزئيات را درك مي كند و حركت با اراده دارد .
{P - رساله احوال النفس ، فصل دوّم ، ص 57 . P}
در توضيح معناي نفس بايد گفت . آنچه بر همگان مسلّم است اين كه حالت خواب و بيداري حيوان و مرگ و حيات او با هم تفاوت دارد بدين صورت كه حيوان در خواب حالتي دارد كه در بيداري آن را ندارد و بالعكس و در حيات آثاري دارد كه در ممات آنها را فاقد است با وجود وحدت جسم در همه حالات در اين صورت آن مبدئي را كه منشاء اين آثار است را نفس مي ناميم . ( با اين توضيح كه خواب كاهش ارتباط نفس با جسم است و موت قطع ارتباط ) با روشن شدن معناي نفس مي گوييم نفسي كه صرفاً قادر است كه جزئيات را درك كند و مبدأ حركت با اراده گردد نفس حيواني است . لكن نفس انساني علاوه بر كارهاي مذكور افعالش همراه با انديشه و استنباط رأي و درك امور كلّي است و فرق اساسي نفس حيواني و نفس انساني اين است كه نفس حيواني مدرك حسيّات بوده و قوا و غرايز در آن به صورت جبري ظهور فعلي پيدا مي كند . در حالي كه نفس انساني مدرك واقعيّت هاي معنوي ( معقولات ) است و فطرت ها و قواي آن در شعاع اراده و آگاهي درست ظهور فعلي پيدا مي كند مانند استعداد علمي ، فطرت خداشناسي نيروي عقل و كمال انساني و . . . .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.