مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22847 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

خواب ها بر چند گونه اند ؟
خواب يا رؤيا ، واقعيّتي انكارناپذير است . امّا اين خوابها به سه دسته تقسيم مي شوند :
1 . خوابي كه نشان دهنده واقعيّتي خارجي است و نياز به تعبير ندارد؛ مانند خواب حضرت ابراهيم ( عليه السلام ) آن جا كه قرآن مي فرمايد : « يا بنيّ إنّي أري في المنام إنّي أذبحك فانظر ما تري؛ پسرم در خواب ديدم كه تو را ذبح مي كنم ، بنگر كه نظرت چيست ؟ » چنين خوابهايي براي پيامبران ( عليهم السلام ) گونه اي وحي به حساب مي آيد ، ولي براي ديگران وحي نيست .
{P - سوره صافات ، آيه 102 . P}
2 . خوابي كه پيچيده است و مردم از تعبير آن ناتوانند؛ مانند خوابي كه عزيز مصر ديد و چون تعبيرش را از معبرين خواست ، گفتند : « أضغاث أحلام و ما نحن بتأويل الأحلام بعالمين؛ خواب هايي آشفته است و ما به تعبير خوابهاي آشفته دانا نيستيم . » ولي حضرت يوسف ( عليه السلام ) آن را تعبير كرد .
{P - سوره يوسف ، آيه 44 . P}
3 . خوابي كه از فعّاليّت خيال پديد مي آيد تعبيري ندارد؛ مانند خوابهايي كه انسان چون بسيار در انديشه چيزي است ، مي بيند . اين گونه خوابها با آن چيز ارتباط دارند و يا خوابهايي كه با پرخوري پديد مي آيند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.