مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22872 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيا به دين اسلام خرافات راه نيافته است ؟ آيا چنين نيست كه اگر انسان بخواهد به تمام وظايفي كه در رساله ي عمليه آمده است ، عمل كند ، بايد نيمي از وقت خويش را صرف كند ؟
اوّلاً بايد توجّه داشت كه اسلام به طور كلّي از خرافات به دور است؛ زيرا از دانش بي كران الهي سرچشمه گرفته است و ناداني به ذات خدا راه ندارد . مهم اين است كه بايد اسلام را شناخت و بر اساس دليلهاي قاطع عقلي يا نقلي تعليمات اسلامي را از خرافات جدا كرد . البته ، ممكن است هر كسي خود را اسلام شناس و صاحب نظر بداند و آنچه به نظرش نادرست آيد ، خرافات به حساب آورد ، در حالي كه چنين نيست . در اين باره ، معيار ، نظر كارشناسان است؛ چنان كه همواره چون بخواهند چيزي را ارزيابي كنند ، به كارشناسان رجوع مي كنند . درباره تعاليم اسلامي نيز اسلام شناسان و مراجع تقليد و فقيهان كارشناس و صاحب نظر شايسته ارزيابي اند آنچه فقيه و مرجع تقليد در رساله عمليه مي نويسد ، بر اساس ادلّه و براهين قرآني و روايي است و نسبت دادن محتواي رساله ها يا بخشي از آنها را به خرافات ، بدون دليل ، برخلاف شيوه عقلي و علمي است .
ثانياً اين كه شما نوشته ايد « انسان بايد نصف وقت خويش را صرف كند . » درست نيست؛ زيرا اسلام ، برنامه زندگي است و تعليماتش در متن زندگي جاي دارد و تمام كارهاي انسان را در شبانه روزي فرا مي گيرد . خوردن ، خوابيدن ، راه رفتن ، سخن گفتن و . . . همه بايد با موازين اسلامي سازگار باشند و معيار تشخيص اين سازگاري براي كساني كه خود كارشناس نيستند ، رساله عمليه است . بنابر اين ، محتواي رساله ها بايد تمام اوقات انسان را فرا گيرد ، نه بخشي را و البته نه به آن معنا كه منظور شما بوده است؛ زيرا اعمال عبادي هر شبانه روز را مي توان در زماني اندك انجام داد به گونه اي كه به هيچ روي مانع كارهاي ديگر نشود . با اين توضيح روشن مي شود كه شتابزده نبايد درباره دين داوري كرد و هر چه با سليقه انسان ناسازگار مي افتد ، خرافات پنداشت . البته ، كساني نيز هستند كه در بخشي از اعمال ديني ، وسواس نشان مي دهند به گونه اي كه گاه يك عمل چند دقيقه اي ، ساعاتي را اشغال مي كند و شكّي نيست كه وسواس ، حرام بيرون از دين است و در انجام اعمال بايد ميانه روي و خردمندي را ارج نهاد .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.