مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22873 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:6

آيا شانس وجود دارد يا نه ؟
چيزي كه شانس و اقبال و بخت و طالع مي گويندش ، ح قيقت ندارد . علّت هر حادثه خوب يا بدي ، كه براي انسان پيش مي آيد ، يك دسته علل و عوامل واقعي است .
اندشه و رفتار و كوشش خود انسان و محيط نشو نما و اوضاع و شرايط زندگي اش ، در سرنوشت او تأثير دارد . در واقع ، علّت روي دادن بسياري از رويدادها ، همين عوامل است . ولي گاهي ما از علل واقعي حوادث آگاهي نداريم و از اين رو ، منشأ آنها را شانس و اتّفاق مي پنداريم ، در صورتي كه اگر دقّت كنيم ، آشكار مي شود كه آن حادثه ، بي علّت نبوده است .
با اين همه به چند نكته بايد توجّه داشت :
اوّل - هر حادثه اي از گذر مشيّت و اراده الهي پديد مي آيد و خداوند پيش از پديد آمدنش كاملاً از آن آگاه است . اين نيز كه تما رويدادهاي جهان بر اساس علل و عوامل طبيعي تحقق مي يابند ، مشيّت الهي است .
دوم - بي گمان از عواملي كه در حوادث زندگي مؤثّرند ، اراده خود انسان است . اراده ، نقشي چشمگير در اين جا دارد و چون انسان موجودي داراي اراده و اختيار است ، چگونگي اراده و خواست و تصميم گيري اش در چگونگي رويدادها مؤثّر است . ولي چنين نيست كه هر چه بخواهد ، روي دهد .
سوم - بر اساس آنچه از قرآن مجيد و احاديث بر مي آيد ، ايمان و عمل صالح - به ويژه دعا - در سرنوشت انسان مؤثّر است . چه بسا دعا و برخي ديگر از كارهاي نيك - مانند صله رحم و صدقه كه سرنوشت را عوض كنند و موجب فراخي رزق شوند . اگر رابطه انسان با خداوند استوار باشد و در دعا و نيايش پاي فشارد ، سرنوشتي خوش در انتظار اوست .
چهارم - اگر انسان در زندگي خويش كوتاهي نكند و وظايفش را انجام دهد ، هر چه خداوند برايش مقدّر كند و در زندگي برايش پيش آيد ، خير است گرچه همراه با تلخي و رنج باشد . انسان همواره بايد از خداوند راضي باشد . رضا به قضاي الهي و شكيبايي در رويدادهاي ناگوار ، از ارزشهاي بزرگ و موجب نيل به كمال معنوي و ثواب بزرگ است .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.