مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22882 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:7

قـرآن درباره پرهيزكاران در آيه 134 سوره آل عمران مي گويد : آنها در همه حال انفاق مي كنند چه موقعي كه در وسعتند و چه زماني كه در محروميتند انسان در حال تنگدستي چگونه مي تواند انفاق كند ؟
اولا افـراد تـنگدست نيز به مقدار توانايي مي توانند در راه كمك به ديگران انفاق كنند و ثانيا انفاق مـنحصر به مال و ثروت نيست بلكه هرگونه موهبت خدادادي راشامل مي شود خواه مال و ثروت باشد يا علم و دانش و مواهب ديگر .

تفسير نمونه ج 3 ص 117
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.