مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22883 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:4

در آيـه 29 سـوره اسـراء آمـده : و لا تـبـسطها كل البسط فتقعد ملوما بيش از حددست خود را مـگشاي تا مورد سرزش قرار بگيري كه در حقيقت دستور به رعايت اعتدال در انفاق مي دهد اين سوال پيش مي آيد كه در سوره دهر و آيات ديگر قرآن و همچنين روايات ستايش و مدح ايثارگران شـده كـه حـتـي در نـهايت سختي از خود مي گيرند و به ديگران مي دهند , اين دو چگونه با هم سازگار است ؟
دسـتـور بـه رعـايـت اعـتدال در جايي است كه بخشش فراوان سبب نابسامانيهاي فوق العاده در زندگي خود انسان گردد و به اصطلاح فرو ماندن شود و يا ايثار سبب ناراحتي وفشار بر فرزندان گـردد و نظام خانوادگي را بخطر افكند و در صورتي كه هيچيك ازاينها تحقق نيابد مسلما ايثار بهترين راه است . از اين گذشته رعايت اعتدال يك حكم عام است و ايثار يك حكم خاص كه مربوط به موارد معيني است و اين دو حكم باهم تضادي ندارند .

تفسير نمونه ج 12 ص 98
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.