مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:22897 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا در روايات به نماز شب بسيار اهميت داده است
آدمي موجودي است كه از دو بعد حيواني و روحاني ساخته

شده است. اين دو بعد در كشمكش با يكديگرند. هرگاه بعد جسماني

و حيواني غلبه نمايد، گردش آدمي بيشتر بدان سو خواهد بود و هرگاه

كه جنبه روحاني تقويت شود، گرايشهاي متعالي در او نيرومندتر

خواهد شد. مولوي ميگويد:

و آن سوم هست آدميزاد و بشراز فرشته نيم و نيمش زخر

نيم خر خود مايل سقلي بودنيم ديگر مايل علوي شود

تا كدامين غالب آيد در نبردزين دو گانه تا كدامين برد نرد

از اهداف مهم دستورات و برنامههاي ديني حفظ اين تعادل در وجود

آدمي است. اگر فرمان روزه صادر شده; اگر اين همه به خواندننماز

سفارش شده و.. همهبدان جهت استكه آدميتك بعدي نشود و همه

چيز را در عرصه ماديات خلاصهنبيند.

نماز شب از عمدهترين وسايلي است كه در كاهش بعد حيواني تاثيري

شگرف دارد. فرو نهادن خواب شيرين، و به نماز ايستادن در حالي كه

همه در خوابند و نيز استفاده از الهامات سحري و بهجت و سرور

معنوي ؤ كه در آن لحظات عايد انسان ميگردد ؤ از ثمرات نماز شب

است.

نماز شب تا آن اندازه كارساز است كه خداوند به پيامبر خويش فرموده

است: ((و از شب، زماني را به نماز شب بپرداز، بدان اميد كه خداوند تو

را به مقام محمود واصل نمايد)). با تقويت جنبههاي روحاني و معنوي

در انسان، زمينه بيشتري براي درك انديشههاي متعالي و قرب به خدا

حاصل ميگردد; چنان كه با تقويت بعد حيواني، آدمي در عرصههاي

مناسب آن رشد خواهد كرد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.