مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23053 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

در برنامه ريزي درسي دچار مشكل مي شوم و آن را به طور كامل و دقيق نمي توانم انجام دهم در اين مورد از شما راهنمايي مي خواهم؟
در رابطه با برنامه ريزي ابتدا بايد چند نكته را در نظر گيريد: الف) برنامه بايد از نظر كمي و كيفي متناسب با توانايي ها و نيازهاي انسان باشد. يكي از علت هاي شكست بسياري از افراد در برنامه ريزي يا اجرا عدم توجه بايسته به توانمندي و نيازهاست. زيرا عدم توجه به توانايي موجب مي شود انسان برنامه ها را خيلي ايده آلي و سنگين بريزد به طوري كه عملا از عهده آن بر نيايد و عدم انطباق با نيازها نيز موجب از دست دادن انگيزه در اجرا مي شود. بنابراين حتي الامكان برنامه را سبك بريزيد و به گونه اي تنظيم كنيد كه مطمئن باشيد بر انجام آن توانا هستيد. از طرف ديگر از گنجاندن برنامه هايي كه با نيازهاي فعلي شما تناسب ندارد و يا مزاحم آنهاست بپرهيزيد. ب) پس از برنامه ريزي بر اساس نكات فوق عزم راسخ در انجام آنها نماييد و به هيچ وجه از اجراي آنها چشم نپوشيد و در صورتي كه در اجراي يكي از آنها سستي ورزيديد خود را به گونه اي تنبيه كنيد و در صورت تكرار تنبيه را اندكي شديدتر نماييد. اين تنبيه مي تواند لغو ديدار برخي از دوستان كنار گذاشتن برخي از فعاليت هاي اسلتذاذي تفريحي و سرگرم كننده باشد و يا اقدام به يك روز روزه گرفتن. در پايان هر هفته نتايج كار خود را بررسي نماييد و در صورت موفقيت در برنامه ها به خود جايزه بدهيد. اين جايزه مي تواند خريدن مقداري شيريني گپ زدن با دوستان رفتن به نمازجمعه كه داراي فضايل بسياري است و...باشد. ج) نوشتن برنامه و ارسال آن چندان درست نيست. زيرا هر كس بهتر از ديگري شرايط و موقعيت خويش را مي شناسد بويژه اگر شخص ثالث دمخور ايشان نبوده و همه چيز برايش مجهول باشد. در عين حال متذكر مي شويم كه در برنامه هاي خود براي امور عبادي تحصيلي تفريحات سالم و ورزش صبحگاهي حساب جدي باز كنيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.