مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23125 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه و با چه شيوه اي مي توان دانش آموزان را به مسائل ديني تشويق كرد؟
حساس مسؤوليت شما در قبال تربيت ديني و فكري دانش آموزان سزاوار تقدير و تشكر است. اگر معلمي شغل انبياست به همين لحاظ است كه انبيا تنها آموزش دهنده برخي از علوم و فنون نبودند بلكه در صدد ساختن انسان ها و قرار دادن آنان در مسير صحيح زندگي بوده اند. معلمان سزاوارترين افراد براي ارشاد جوانان و نوجوانان هستند چرا كه رفتار و سخن معلم تأثيري عميق بر شاگرد مي گذارد. بهترين روش براي دعوت دانش آموزان دعوت عملي است، اگر معلم صد بار دانش آموزش را به نماز دعوت كند شايد اثر محدودي داشته باشد ولي اگر خود در عمل ملتزم باشد و دانش آموزان اين الزام را ببينند تأثيري وسيع و عميق بر آنان مي گذارد. البته دادن آگاهي هم در جاي خود مناسب است به ويژه در لابلاي درس ها، سخن از خدا و معاد و قرآن و وظايف ديني گفتن بسيار مؤثر است. ترغيب نوجوانان به مطالعه و تحقيق مناسب با سطح آنها، طرح سؤال و خواستن پاسخ از آنها، گفتگوي صميمانه در مورد مسائل فكري، مسابقه كتاب خواني و مقاله نويسي، از جمله راههايي است كه در تربيت ديني نوجوانان مؤثر است. در مورد مشكلات خانوادگي دانش آموزان چون هر مشكلي راه حل خاص خود را دارد نمي توان براي همه به طور ثابت فرمولي را عرضه كرد، بنابراين هر مشكل بايد به نحو خاص مورد نظر قرار گيرد در اين مورد اگر با مشاورين اداره كل تماس بگيريد مناسب تر است.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.