مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23200 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

راه نفوذ در دلها و جلب اعتماد ديگران چيست؟
مز نفوذ در دلها صداقت داشتن روي گشده و خندان در تمام حالت ها روراست بودن، دوست داشتن دانش آموزان به طور واقعي، پذيرش آنها همان طور كه هستند (نه زماني خاص و وقت خاص و افراد خاص) گرم و صميمي بودن با آنها، يكدلي و يكرنگي با آنها، خوشرويي و با روي باز برخورد كردن با آنها و نيز از عمق جان با آنها سخن گفتن است و سخنان آنها را گوش دادن و احترام بدون چون و چرا گذاردن است زيرا كه «سخن كز دل برآيد، لاجرم بر دل نشيند» در صورتي سخن در دل شنونده اثر مي كند كه اولاً از عمق جان گوينده برآمده باشد و عميقاً خود آن را باور داشته باشد ثانياً خود گوينده كاملاً به آن عمل كند و تأثيرات آن را به جان پذيرفته باشد و در عمل پايبندي به آن را اثبات كرده باشد البته توجه داريد كه بايد هميشه چنين رفتارهايي و دستوالعملهاي ارائه شده را انجام دهيد تا اثر بخشد و مقصود حاصل آيد و در ثاني اين مقصود اندك اندك بدست مي آيد و در يك كلام كسي را نيازار تا دل بدست آري.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.