مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23363 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

ملاك در احترام و اطاعت از والدين چيست؟
طاعت از پدر و مادر از بالاترين عبادت ها است و زماني كه ترك اطاعت، موجب آزار و اذيت آنان گردد، حرام است. پس اگر پدر و مادر به كاري فرمان دهند؛ ولي ترك آن از سوي فرزند موجب آزار آنان نمي گردد، در اين صورت اطاعت واجب نيست بلكه مستحب مي باشد. منصرف كردن پدر و مادر از دستور خود، به كمك گفت وگو و ارشاد، اشكالي ندارد؛ بلكه در برخي از موارد ضروري است. مسأله احترام به پدر و مادر از احكام نوراني اسلام است. حتي اگر والدين نامسلمان باشند حفظ حرمت و نيكي به آنان مطلوب پروردگار است. ليكن بايد توجه داشت كه مصاديق اين احترام و نيكي بايد به درستي شناخته و رعايت گردد. مثلا گاه ممكن است پدر و مادر انتظارات نامعقولي داشته باشنديا برخلاف دستورات الهي فرمان دهند. در چنين مواردي اطاعت ازآنان شايسته نيست. اما در عين حال مخالفت و سرپيچي از فرمان هاي ايشان در اين موارد نبايد با رفتار تند خشونت بار و اهانت آميز همراه باشد. اميد است شما بارفتاري نيكو و شيوه اي پسنديده بتوانيد زمينه هاي تغيير در رفتار والدين خود را فراهم آوريد. البته نظر به اين كه نوعا پدرها و مادرها در سنيني غير قابل تغيير مي شوند بهتراست با مدارا و گذشت با آنان برخورد شود. در غير اين صورت نه تنها مشكلي حل نمي شود، بلكه موجب جدال و ناراحتي هاي ديگر نيز مي گردد. بهترين روش برخورد با حسن اخلاقي همان است كه قرآن مي فرمايد: {A{/Bوَ إِذا خاطَبَهُمُ اَلْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً{w9-14w}{I25:63I}/}H}؛ {Mو هرگاه مردم جاهل با آنان برخورد كنند با سلامت نفس و زبان خوش پاسخ گويندM}، {V(فرقان، آيه 63)V}. مهم ترين مسأله در جمع بين اطاعت از والدين و رسيدن به ديگر مسائل ديني فرهنگي و اجتماعي پيمودن راه تعادل است. در اين زمينه بايد چند نكته را رعايت كنيد: 1- زياده روي در جهاتي كه مخالف نظر خانواده است نداشته باشيد. 2- به گونه اي عمل نماييد كه حساسيت آنان را بر عليه خود بر نيانگيزانيد. 3- با اخلاق رفتار و منطق صحيح و احتراز از تندي و خشونت آنان را به اهميت و فلسفه اين گونه برنامه ها آگاهي بخشيد. 4- در برخي موارد برنامه هاي بيرون از منزل را كاهش داده و به داخل خانه انتقال دهيد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.