مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23490 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

حافظه ام بسيار ضعيف و دچار فراموشي عجيبي شده ام چه كار كنم؟
انشجوي گرامي در رابطه باعلل فراموشي بايد به عرض تان برسانيم كه روان شناسان معتقدند كه حافظه سه مرحله دارد: 1- رمز گرداني، 2- اندوزش ، 3- بازيابي. منظور از رمز گرداني تبديل اطلاعات فيزيكي به نوعي رمز قابل قبول براي حافظه است اين مرحله همان سپردن اطلاعات به حافظه مي باشد اندوزش عبارت از نگهداري و ذخيره اطلاعات رمز گرداني شده است و باز يابي فرايندي است كه از طريق آن اطلاعات به هنگام نياز از حافظه فرا خوانده مي شوند در نظريه هاي جديدي كه در رابطه با حافظه مطرح شده است اعتقاد بر اين است كه فراموشي ناشي از احتمال وقوع خطا در يك يا چند مرحله از اين مراحل سه گانه مي باشد البته نبايد نقش عوامل هيجاني نظير اضطراب و استرس را در فراموشي ناديده گرفت به نظر مي رسد كه علل فراموشي شما نيز مربوط به موارد بالا باشد اما در زمينه بهبود حافظه يكي از معروفترين روشي كه روان شناسان براي بهسازي حافظه ابداع كرده اند روش «پس ختام» است كه توانايي دانشجو را براي مطالعه و به خاطر سپردن مطالب ارائه شده در يك كتاب درسي و غيره افزايش مي دهد نام اين روش متشكل از حروف اول شش مرحله آن است: 1- پيش خواني، 2- سؤال كردن، 3- خواندن، 4- تفكر، 5- از حفظ گفتن، 6- مرور كردن. در مرحله اول دانشجو مطلب درسي مثلاً فصلي از يك كتاب را پيش خواني مي كند تا يك برداشت كلي از موضوعات و قسمتهاي مهم آن داشته باشد اين نوع پيش خواني دانشجو را وامي دارد كه فصل را سازمان دهد اين سازماندهي باعث مي شود كه افراد مطالب خوانده شده را بهتر بازيابي كنند. مراحل دوم و سوم يعني «سؤال كردن و خواندن» روي هم رفته يك واحد محسوب مي شوند در مرحله سؤال كردن دانشجو بايد درباره هر بخش سؤالهايي طرح كند و در مرحله خواندن بايد هر بخش رابه قصد پاسخ دادن به سوالهايي كه طرح كرده بخواند. در مرحله چهارم يا مرحله تفكر به دانشجو گفته مي شود كه هنگام خواندن، ساختن سؤالها و ايجاد ارتباط بين دانسته هاي خود درباره مطلب خوانده شده فكر كنيد. مراحل پنجم و ششم يعني «از حفظ گفتن» پس از پايان يك بخش و «مرور كردن» پس از پايان تمام فصل انجام مي شود در هر دو مرحله دانشجو بايد سعي كند واقعيت هاي اصلي مطالبي راكه خوانده به ياد بياورد و بار ديگر به سؤالهايي كه خود طرح كرده پاسخ دهد. براي درمان فراموشي و تقويت حافظه، توصيه هاي زير را عملي سازيد: 1- تلاوت و حفظ قرآن، 2- پرهيز از پرخوابي و پرخوري و خوردن غذاهاي سنگين، 3- سحرخيزي و بيداري بين الطلوعين، 4- خواندن دعاهايي كه به اين منظور وارد شده (در مفاتيح الجنان در تعقيبات مشتركه دعايي ذكر گرديده) 5- مداومت بر مسواك زدن، 6- خوردن عسل، 7- خوردن كندر و زنجبيل (به مقدار كم) 8- استراحتتان به اندازه كافي باشد و از فشار درسي و كاري خود بكاهيد. 9- به اندازه كافي تفريح داشته باشيد. اميد است با عمل كردن به روش مذكور و توصيه هاي بالا ديگر هيچ وقت دچار فراموشي مشكل زا نشويد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.