مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23553 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

طبق آيه شريفه 44 از سوره مباركه اسراء [ و ان من شي ء الا يسبح بحمده ] همه چيز تسبيح گوي خداوند است . آيا اشياء خبيث و كارهاي زشت و گناه نيز تسبيح گوي خدايند ؟
اولا : هـر آنـچـه بـهره اي از وجود دارد از آن حيث كه وجود دارد نه زشت است نه پليدزيرا منشاء وجود خداوند سبحان است كه خير محض است . ثانيا : زشتيها و پليديها اموري نسبي اند و زشت و پليد مطلق وجود ندارد . ثالثا : تسبيح دو گونه است ; تكويني و تشريعي . هـمـه موجودات به طور مطلق تسبيح گوي تكويني خداونداند و در برابر آنچه حضرت حق براي آنان مقرر فرموده است مطيع و منقاد .

تفسير الميزان ج 1
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.