مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23563 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:10

قـرآن بـه اهـل كتاب نسبت مي دهد كه آنها هرگونه تعدي و تجاوز به حقوق ديگران رابراي خود مـجاز مي دانند در حالي كه در اسلام نيز همين حكم نسبت به اموال بيگانگان ديده مي شود , زيرا اسلام اجازه مي دهد مسلمانان اموال آنها را تملك كند ؟
دادن چنين نسبتي به اسلام بدون ترديد تهمت است زيرا از جمله احكام قطعي اسلام اين است كه خيانت در امانت جايز نيست خواه اين امانت مربوط به مسلمانان باشد يا غيرآنها و حتي مشركان و بت پرستان بنابراين آنچه در قرآن در مورد اقدام يهود برخيانت در امانت و منطق آنها براي توجيه ايـن خيانت گفته شده به هيچ وجه درباره مسلمانان اجازه داده نشده است و آنها موظفند كه در امانات مردم - بدون هيچگونه استثناء - خيانت نكنند .

تفسير نمونه ج 2 ص 622
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.