مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23564 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

عشق چيست و چگونه عشق حقيقي حاصل مي شود
((عشق)) نام گياهي است كه در فارسي آن را ((پيچك)) خوانند (علفي كه

اطراف بوتههاي انگور و... ميپيچد و چه بسا آن را از كار انداخته و خشك ميكند)

و چون شوق موكد نيز شايق را چنان مجذوب معشوق ميگرداند كه ديگر خودي

نميبيند و فاني ميشود، آن را اصطلاحا ((عشق)) گويند. بنابراين در عشق دوگانگي

نيست و عاشق جز معشوق و معبود نميبيند و نميشناسد و مانند پروانهاي است

كه درپرتو شمع فروزان محبوب، خود را ميسوزاند. به تعبير امام راحل (ره):

عاشقان روي او را، خانه و كاشانه نيستمرغ بال و پر شكسته، فكر باغ و لانه نيست

گر اسير روي اويي نيست شو، پروانه شوپاي بند ملك هستي در خور پروانه نيست

مست شو، ديوانه شو، از خويشتن بيگانه شوآشنا با دوست راهش غير اين بيگانه نيست

فرق عشق حقيقي با عشقهاي مجازي آن است كه در دومي دلباخته را هوس جز

كام برگرفتن نيست ودر واقع او عاشق خويش و در بند نفس خود ميباشد، اما در

عشق حقيقي خودي نيست و تنها ذات محبوب است و بس:

عاشق روي توام اي گل بي مثل و مثالبه خدا غير تو هرگز هوسي نيست مرا

(امام خميني ((ره)))

اما اين كه چنين عشقي چگونه حاصل ميشود؟ بايد گفت: ريشه اين عشق

درنهاد و فطرت هر كس نهفتهاست . زيرا انسان ذاتا عاشق كمال و جمال است و در

هر جا جمال و كمالي تشخيص داد، به سمت آن ميگرود. ليكن غالبا كمالات

ناقص را مييابد و دلباختگي و سرسپردگي در برابر آن، حجاب روئيت جمال و

كمال مطلق ميشود. ولي آن كس كه ذات جميل علي الاطلاق و كمال مطلقه را

بشناسد، به ديگري دل نخواهد سپرد و جز بدو نخواهد انديشيد. بنابراين اولين

توشه اين راه معرفت است و معرفت پروردگار از سويي با مطالعه و تدبر و تفكر و از

سوي ديگر با پالايش نفس از رذايل و عبوديت و اطاعت كامل از احكام شريعت

ميسر است. از اين رو بايد دانست كه راه دراز و پر خطري پيش روست. به قول

حافظ:

الا يا ايها الساقي ادركاسا و ناولهاكه عشق آسان نمود اول ولي افتاد مشكلها

از طرف ديگر سالك سبيل حق، نيازمند توفيق و دستگيري و مراقبت است.

ازاين رو بر چند نكته تاكيد ميشود:

1- التزام به احكام شريعت در همه مراحل;2- همراهي با استاد;

3- پالايش نفس از رذايل; 4- استعانت از خدا و توسل به اهل بيت: 5- عزم و

اراده قوي و پايدار.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.