مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23590 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چگونه ميتوان اعتقادات مذهبي افراد بزرگسال را تقويت كرد
معتقد ساختن افراد سست ايمان، تلاشي

پر دامنه همراه با آگاهي، استقامت و تعهد ميطلبد.

از ديگر سو اين افراد از جهت ميزان آگاهي، روند

تاثيرپذيري، ميزان حقيقت طلبي يا حقيقت گريزي،

مراتب بسيار متفاوتي دارند. بنابر اين هرگز نميتوان

انتظار داشت كه با ارائه نسخه واحدي، بتوان همه

افراد را به سهولت به سوي دين دعوت كرد; بلكه

اين مساله از سويي مرتبط با توانمنديها و قدرت

جذب شخص هدايتگر از جهت بهرهمنديهاي

عملي، كششهاي اخلاقي و كيفيت اثرگذاري است

و از ديگر سو مرتبط با ويژگيهاي روحي، اخلاقي،

روانشناسي و ذهني مخاطب ميباشد. بنابر اين

آنچه به صورت كلي ميتوان بر شمرد اين است كه:

1- كسي كه در صدد هدايت ديگران است، بايد از نظر

اخلاقي به گونهاي باشد كه بتواند مخاطب را به خود

جذب نمايد.

2- هدايتگر بايد درك درستي از مخاطب، ميزان انحراف

وي، ارزشهايي كه بدان وابسته است يا به سمت آنها

گرايش دارد، راه نفوذ و تاثير دروني و ...

داشته باشد.

3- ارشاد كننده بايد آگاهي كافي نسبت به دين حق داشته

باشد و بتواند به خوبي

از عهده پاسخگويي به سوالات و شبهات مخاطب برآيد.

علاوه بر امور فوق، شخص بايد به گونههاي مختلف از

عوامل تاثير گذار بر مخاطب استفاده كند و با برنامهريزي

حساب شده و تدريجي او را به سمت دين و حقايق الهي

دعوت نمايد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.