مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23699 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ايا حسابرسي در روز قيامت بر اساس ديناست كه مردم پذيرفتهاند
همه انسانها، وظيفه دارند دين نهايي و مورد قبول خدا را بپذيرند و

به دستورات آن عمل كنند. كساني كه از اين امر سرپيچي كنند، دو گروهاند:

1. جاهل قاصر; اينان قدرت شناخت دين واقعي را ندارند و به يكي از اديان

سابق ايمان دارند. چنين افرادي مطابق دين خود، حسابرسي ميشوند.

2. جاهل مقصر; اينان قدرت و دانش شناخت حقيقت را دارند و ميتوانند

با اندك تلاشي، دين مورد قبول خدا را شناخته و به آن عمل كنند. اگر اين

افراد قصور بورزند و يا به يافته خود عمل نكنند، حسابرسي سختي خواهند

داشتند.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.