مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23761 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مزاياي خوش رفتاري با مردم چيست؟
خوشرفتاري و مدارا با مردم نشانه عقل و ايمان شخص محسوب مي گردد و نفوذ اجتماعي او را مي افزايد و مردم در زندگي خواستار معاشرت با وي و بعد از مرگ به خوبي از او ياد مي كنند.
پيامبراكرم((صلي الله عليه وآله)) فرموده اند روز قيامت نزديك ترين شما به من خوش اخلاق ترين شما، به ويژه با خانواده خويش است. در روايات مدارا با مردم آميخته با ايمان است و از آنجا كه در مكتب سازنده اسلام همه چيز با قانون و مجازات، همانند آنچه در جامعه مدني غربي هست، حل نمي شود، پس رمز همبستگي اجتماعي بر همين اساس است. چون همه چيز با نظارت پليس و قانوني حل نمي شود. آدابي مربوط به دوست، همسايه حتي اهل ذمه و اقليت ها، و ديگر اقشار اجتماعي براي به نظم كشيدن جامعه بر اساس اخلاق و مداراست كه در بستر خوش رفتاري حاصل مي شود. در روايات ما، خوش اخلاقي باعث زيادي رزق و افزايش ايمان مي شود.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ4ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.