مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23763 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قوّه خيال در انسان چيست؟
تخيل و نيروي خيال به معناي خلق صور موهوم و صورتهايي كه در عالم واقع وجود ندارند مي باشد كه اين امر غالباً با تركيب صور واقعي و ساختن تركيبي خيالي و غير واقعي صورت مي گيرد. اين امر يكي از توانايي هاي ذهني انسان است كه در جاي خود، به عنوان مثال در هنر، مفيد است.
نيروي خيال، معناي ديگري نيز دارد كه در فلسفه مصطلح است. و آن نيروي حافظه و به خاطر سپردن ادراكات حسّي است. بر اين اساس:
تخيل يا حافظه محل جمع آوري و حفظ ادراكات حسّي در ذهن است تا سپس توسط ذهن با انجام عملياتي به معقولات (مفاهيم كلّي) تبديل شوند.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ9ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.