مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23844 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مفاهيم «رهايي» «آزادي» و «اختيار» به چه معنا هستند و چه تفاوتهائي با هم دارند؟
رهائي ـ عبارت است از برداشته شدن زنجير و قيد و بندي كه به دست و پاي آدمي پيچيده و از حركت و فعاليت دلخواه مانع است. رهائي از زندان، از اطاق در بسته، از تعهدي كه كرده است و رهائي از عوامل مختلفي كه توجيه كنندة وضع رواني و حقوقي و سياسي است، انواعي از رهاييها است كه برطرف شدن انواعي از زنجير و قيد و بند را نشان ميدهد. در حقيقت رهائي تنها منتفي شدن محدوديتي است كه آدمي را در خود ميفشارد. و اما اينكه وضع انسان رها شده پس از رهائي چيست؟ بستگي به اين دارد كه عوامل دروني و بروني او چه پيش خواهد آورد.
آزادي ـ آن وضع رواني است كه بيان كنندة قدرت انتخاب يكي از راههايي است كه در پيش پاي شخص آزاد گسترده شده است، در حقيقت آزادي يك پديدة مثبت است كه حق انتخاب و قدرت برگزيدن راهي را دارد كه شخص آزاد، در پيش ميگيرد. متفكران معمولي و مردم متوسط و آنانكه آرمان زندگي را در اشباع «ميخواهم»هاي آدمي ميدانند، آزادي را بزرگترين موفقيت در زندگي تلقي نموده، دربارة آن، از ديدگاه هدفي مينگرند. از قرن نوزدهم به اينطرف چه كتابها كه در بزرگداشت اين پديده و انواع و عوامل و نتايج آن ننوشتهاند و چه قلمفرسائيها و سخنرانيهاي آتشين كه دربارهاش انجام ندادهاند.
اختيار ـ عبارت است از بكار بردن آزادي در راه بدست آوردن آنچه كه خيروكمال است و ميتوان گفت: اختيار پديدهايست كه آزادي را به نتيجة معقول رسانيده و به ثمر رسيده است. تعريف اختيار عبارت است از «نظارت و سلطة شخصيت بر دو قطب مثبت و منفيكار (كردن و نكردن) و اعمال آن سلطه در راه وصول به موقعيتي والاتر» با در نظر گرفتن اين تعريف براي اختيار است كه ميتوان فرق ميان رهايي و آزادي محض و اختيار را درك كرد.
امتياز فوقالعاده عالي اختيار در اينست كه داراي هر دو ارزش وسيلهاي و هدفي است، يعني در عين حال كه اختيار وسيله منظور ميشود، داراي ارزش هدفي عالي است، زيرا كسي كه بمرحلة عالي اختيار رسيده است، اگرچه كاري هم انجام نداده است، بدان جهت كه شخصيت او تمايل به خيروكمال دارد و آمادة نظارت و سلطه بر دو قطب مثبت و منفي كار با اعمال سلطه در راه وصول به موقعيتي بالاتر است، لذا يك فعاليت دائمي و مستمر در درون خود دارد كه ميتوان آن را نيت خير و فعال نيز نامگذاري كرد. ارزش دوم ارزش وسيلهايست، اختيار كه از فعاليتهاي بسيار عالي شخصيت است، جنبة وسيلهاي پيدا ميكند و هدفي كه در پرتو آن قابل وصول ميگردد، استناد كامل به شخصيت انساني دارد و ميتواند بگويد: اين كار را كه كردم يا آن كار را كه ترك نمودم، با عامل رو به خير و كمال شخصيت انجام دادم.
انسانهائي كه بعنوان بنيانگذاران تمدن وارد عرصة فعاليت ميگردند، هم خود آنان بايد از اين اختيار بهرهمند بوده باشند و هم زمينهاي را كه براي يك تمدن انسان محوري به وجود ميآورند، بايد بتواند عوامل تقويت اين پديدة والا را به وجود بياورد. همچنين در شناخت تمدنهاي اصيل، شناسائي اينكه بنيانگذاران يك تمدن و انسانهائي كه در قلمرو آن زندگي كردهاند، چه مقدار از اختيار برخوردار بودهاند.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 5
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.