مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23855 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

قـرآن مـي گـويد : خداوند به هر كس اراده كند بدون حساب روزي مي بخشد و اين باآياتي كه تـقـديـر الـهي و اندازه گيري و لياقت و شايستگي افراد و حكمت و تدبيرآفرينش را بيان مي كند منافات دارد ؟
جمله ( بدون حساب ) اشاره به اين است كه درياي مواهب الهي آن قدر وسيع و پهناوراست كه هر قـدر بـه هـر كـس ببخشد كمترين تاثيري براي او نمي كند و نياز به نگاه داشتن حساب ندارد زيرا حـسـاب را آنـها نگاه مي دارند كه سرمايه محدودي دارند اماخداوندي كه درياي بي پايان هستي و كـمالات است , نه بيم كمبود دارد , و نه كسي ازاو حساب مي گيرد , و نه نيازي به حساب دارد و اين منافات با آيات تقدير الهي وغير آن ندارد .

تفسير نمونه ج 2 ص 497
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.