مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23940 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

دليل دوم بر لزوم پي جويي دين از چه مقدماتي تشكيل مي شود ؟
از سـه مـقـدمـات : اول : ايـنكه انسان موجودي كمال جو است , دوم : اينكه كمال انساني در سايه رفـتـارهـاي اخـتـيـاري برخاسته از حكم عقل حاصل مي گردد , سوم : اينكه رفتارهاي اختياري بـرخواسته از حكم عقل ( احكام عملي عقل ) در پرتو شناختهاي نظري خاصي شكل مي گيرد كه اهـم آنـها اصول سه گانه جهان بيني ( هستي شناسي -انسان شناسي - راه شناسي ) يعني ( مبدا - معاد - نبوت ) است پس تحقق كمال انسان در گرو پي جويي اصول اساسي دين است و بس .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.