مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23941 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

سير منطقي دليل دوم را توضيح دهيد ؟
انـسـان فـطـرتـا طـالب كمال انساني خويش است و كمالش در گرو نظام رفتاري ( ايدئولوژي ) صـحيح است و چنين نظام رفتاري هم در گرو شناختهاي نظري ( اصول سه گانه ديني ) است و اگـر ايـن راه را نـپـيمايد زندگي وي حيواني خواهد بود و همه همت او در راه تامين خواستهاي حيواني خلاصه خواهد شد كه قرآن كريم چنين فرموده است :ذرهم ياكلوا و يتمتعوا و يلههم الامل فـسوف يعلمون . ( حجر / 3 )ترجمه : بگذار آنها بخورند و بهره گيرند و آرزوها آنان را غافل سازد ولي بزودي خواهند فهميد ( كه دچار خسران شده اند و سعادت خود را از دست داده اند ) .يتمتعون و يـاكـلـون كما تاكل الانعام ( محمد - ص - / 12 )ترجمه : از متاع دنيا بهره مي گيرند و همچون چهارپايان مي خورند .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.