مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23945 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:0

شناخت حضوري و حصولي نسبت به خداي متعال را شرح دهيد ؟
شناخت حضوري اين است كه انسان بدون وساطت مفاهيم ذهني با نوعي شهود دروني وو قلبي با خدا آشنا شود . شناخت حصولي اين است كه انسان بوسيله مفاهيمي كلي از قبيل آفريننده , بي نياز ,همه دان همه تـوان و 000 شـنـاختي ذهني نسبت به خداي متعال پيدا كند و همين اندازه معتقد شود كه چنين مـوجـودي وجـود دارد و سـپـس شناختهاي حصولي ديگر را به آنهاضميمه كند تا به يك سيستم اعتقادي هماهنگ ( جهان بيني ) دست يابد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.