مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23946 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

شناختن صفات خدا چه لزومي دارد ؟
صـرف واجب الوجود بودن خدا براي شناخت خدا ( كه در اثبات وجود خدا گذشت ) كافي نيست , زيرا ممكن است كسي گمان كند كه مثلا ماده يا انرژي هم مي تواند مصداق واجب الوجود باشد لذا بايد از يك سوي صفات سلبيه الهي اثبات شود تا معلوم گرددكه واجب الوجود از اتصاف به صفات مخصوص مخلوقات منزه است و از سوي ديگر بايدصفات مخصوص مخلوقات منزه است و از سوي ديـگر بايد صفات ثبوتيه الهي ثابت شود تاهم شايستگي او براي پرستش روشن گردد و هم زمينه براي اثبات ساير عقايد مانندنبوت و معاد و فروع آنها فراهم شود .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.