مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23986 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

شـيـطان كه در ابتدا از فرشتگان بود و بعدا از درگاه خداوند رانده شد چرا در قرآن به عنوان يك دشمن قديمي معرفي شده است ؟
به خاطر دشمني او از روز اول با آدم است كه بواسطه نافرماني در برابر سجده آدم همه چيز خود را از دسـت داد و يا به خاطر آنست كه دستورات او همچون قتل و جنايت و تبهكاري براي همه آشكار است و يا به واسطه اين است كه شيطان صريحا دشمني خودرا با انسان خبر داده و كمر عداوت با او را بسته است .

تفسير نمونه ج 1 ص 573
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.