مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23988 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چرا خداوند انسان را چنين در برابر وساوس شيطان مطيع و رام كرده است ؟
براي آنكه انسان به كمال برسد بايد داراي اختيار باشد . وجود اختيار مستلزم آن است كه بتواند هر چه را براي خود انتخاب مي كند , انجام دهد . در ايـن مـيـان تـنـهـاسـلـطـه اي كـه شيطان مي تواند بر انسان داشته باشد اين است كه او را به كلمه هاي نادرست دعوت و اغوا كند . اين انسان است كه خود بايد تصميم بگيرد كه از او طاعت كند يا نه . الـبـتـه در صـورتي كه فريب ابليس را بخورد و از اين امر پند و درس نگيرد كار او به جايي خواهد رسيد كه در برابر وساوس شيطان اراده اي از خود نشان نخواهد داد . اما اگر در برابر وساوس مقاومت كند , اراده اش قوي تر مي گردد تاجايي كه مي تواند همه وساوس شيطاني را باطل كند .

تفسير الميزان ج 8 ص 36
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.