مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:23991 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چـگونه قرآن مي گويد شيطان به شما امر مي كند كه به سوي بديها و فحشاء برويد درحالي كه ما به هنگام انجام بديها هيچگونه احساس امر و تحريك از بيرون وجودمان نمي كنيم ؟
تاثير شيطان در وجود انسان يك نوع تاثير خفي و ناآگاه است كه در بعضي از آيات نيز از آن تعبير بـه ( ايـحاء ) شده است در آيه 121 سوره انعام مي خوانيم :( شياطين به دوستان خود و كساني كه آمـاده پـذيـرش دسـتـورات آنها هستند وحي مي كنند ) همانطور كه مي دانيم وحي همان صداي مخفي و مرموز و احيانا تاثيرهاي ناآگاهانه است .

تفسير نمونه ج 1 ص 574
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.