مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24049 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

نقش شيطان چيست؟
اوّلاً ، همچنان از آيات كريمه قرآن مجيد استفاده مي شود ، اين تنها شيطان نيست كه به اغوا و وسوسه انسان ها مي پردازد ؛ بلكه ذريه او و اعوان او كه از آنها به خيل و رجل ( سوارگان و پياده گان ) تعبير شده است ، وي را كمك مي دهند .
ثانياً ، در مورد آيه كريمه ثم لاتينهم من بين ايديهم و من خلفهم و عن ايمانهم و عن شمائلهم ؛ سپس هر آينه از جلو و پشت سر و راست و چپ آنان مي آيم » . از برخي روايات استفاده مي شود كه منظور از آمدن شيطان به سراغ انسان از پيش رو اين است كه آخرت و جهاني را كه در پيش دارد در نظر او سبك و آسان مي نماياند . و منظور از پشت سر اين است كه آنها را به گردآوري اموال و تجمع ثروت و بخل از پرداخت حقوق واجب به خاطر فرزندان و وارثان دعوت مي كند . و منظور از راست {P - سوره اعراف ، آيه 17 . P}
اين است كه امور معنوي را به وسيله شبهات و ايجاد شك و ترديد ضايع مي سازد . و منظور از طرف چپ اين است كه لذّات مادّي و شهوات را در نظر آنها مي آرايد .
بنابراين انسان بايد با پناه بردن به خدا و توكّل به او ، در پرتو ايمان راسخ و عزم قاطع براي انجام اعمال شايسته و ترك گناه نقشه هاي شيطان را خنثي كند .

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.