مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24058 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:2

خيلي كم صبر وبي حوصله هستم بايد چكار كنم ضمن اينكه گاهي اوقات هم خيلي بداخلاق وتندخو هستم مرا راهنمايي كنيد؟
درمرحله اول بايد اهميت صبر ونقش كليدي آن را در زندگي وكمال انساني دريابيد كه صبر كليد همه كمالات براي انسان است واگر صبر در زندگي نباشد آدمي به كوچكترين چيزي از پا مي افتد وديگر به هيچ كمالي نميرسد اگر صبر نباشد زندگي تلخ مي شود واختلاف درخانه وخانواده روزبروز بيشتر مي شود پس وقتي اهميت صبر وحوصله براي انسان روشن شد بعد بايد سعي كند اين حالت را درخود ايجاد كند چون من مي خواهم زندگي كنم وبدون صبر وحوصله نمي شود پس بايد صبر را درخود ايجاد كنم . چطور فهميده ام كه بدون غذاخوردن نمي شود زنده بود وزندگي كرد لذا هميشه غذا مي خورم همانطور صبر غذاي روح وثبات زندگي است وبدون آن زندگي پابرجا نمي ماند پس بايد خود را به صبر برسانم ودرخود ايجاد كنم والبته كار سختي نيست فقط به خود تلقين كنيد كه مي توانيد باصبر وحوصله باشيد درست مي شويد . به خود تلقين كنيد كه مي خواهيد زندگي بانشاط وباصفا وبامحبتي داشته باشيد وقهراً با بي حوصلگي وبي اخلاقي نمي شود پس بايد صبور بود واين اصل روانشناسي را بدانيد كه « خواستن توانستن است » اگر بخواهيد مي توانيد.
به زندگي لبخند بزنيد ، به مشكلات زندگي هم لبخند بزنيد بدانيد دنيا خانه گرفتاريها است پس بايد صبر كرد . باصبر همه چيز درست مي شود خيلي از اين مشكلات انسان را مي سازد وبقول معروف آبديده مي كند. تمام كساني كه كمال پيدا كردند صبر كردند پس ماهم صبر كنيم.
درمورد بي اخلاقي هم عرض مي شود كه به اين مطلب توجه كنيد كه : انسان است واخلاق خوش وانسان است ومهرورزي ومحبت ، انسان است وصفا وصميميت چرااين حالات وصفات زيبا را درخود ايجاد نكنيم وبه بداخلاقي روي بياوريم. چرا وقتي مي توانيم خوب وزيبا زندگي كنيم ، زشت ونازيبا زندگي كنيم ؟
بدانيد زندگي كتابي است كه فقط وفقط يكبار براي مطالعه به ما ميدهند اگر مي شود آن را باحوصله ودر هواي صبح بهاري مطالعه كرد چرا در اطاق گرفته وتاريك وظلماني آنرا بدست گرفته ودنبال مطالبش هستيد ؟ اگر مي توان باخوش اخلاقي وخوش رويي زندگي كرد چرا بداخلاق وترش رو؟
از امروز بخود تلقين كنيد كه مي توانيد ومي خواهيد خوش اخلاق باشيد قهراً موفق مي شويد ودراين راه سعي كنيد به اين مطالب توجه كنيد:
1- هميشه درسلام كردن برديگران سبقت بگيريد حتي به همسر وخانواده تان
2- هميشه خوبيهاي ديگران در نظرتان باشد نه بديهاي ديگران
3- براي هميشه از بديهاي ديگران در دلتان بگذريد وفكر هيچ انتقامي ويا كينه اي از آنها بدلتان نباشد
4- هميشه سعي كنيد گره گشاي ديگران باشيد وكاري كنيد كه لبخند بر لبان ديگران بيندازيد
5- بامطالعه زندگي سراسر مهر ومحبت پيامبر وامامان آنها را الگوي خوش اخلاقي خود بدانيد وسعي كنيد روزبروز باعمل به آنها نزديك شويد

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.