مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24087 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

چرا ذوات پاك و طيب و از سنخ نور همواره با نيكي ها قرين اند , و ذوات خبيث و هم سنخ ظلمت با پليديها ؟
اختصاص پاكان به نيكي ها و پليدها به زشتي ها , تابع قرارداد نيست , بلكه امري تكويني است . بـه بـيان ديگر نيكي ها ذاتي پاكان , و زشتي ها , ذاتي پليدها است ,همانگونه كه زوجيت ذاتي عدد چهار و شوري ذاتي نمك است . و ذاتي يك چيز قابل سئوال و پرسش نيست .

تفسير الميزان ج 8
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.