مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24092 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

در آيه 9 سوره نساء آمده : هر كس ظلمي به كسي كند خداوند فردي را مسلط مي كندكه نسبت بـه او و بـر فـرزنـدان او همان ظلم و ستم را انجام دهد چگونه خداوندمجازات عمل كسي را بر ديگري روا مي دارد , و اصولا كودكان شخص ستمگر چه گناهي كرده اند كه گرفتار ستم شوند ؟
كارهايي كه افراد در اجتماع مرتكب مي شوند تدريجا شكل يك سنت به خود مي گيرد و به نسلهاي آيـنده منتقل مي شود بنابراين آنها كه ( مثلا ) اساس ظلم و ستم بر ايتام رادر اجتماع مي گذارند بالاخره روزي اين بدعت غلط , دامان فرزندان خود آنها راخواهد گرفت و در حقيقت اين موضوع يكي از آثار وضعي و تكويني اعمال آنهاست .

تفسير نمونه ج 3 ص 315
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.