مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24095 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:9

آيا ظلم بالسويه عدل محسوب مي شود؟
ظلم بالسويه ظلم عمومي است زيرا معناي آن اين است كه حق همه بطور مساوي پايمال مي شود و پايمال كردن حقوق عموم مردم ظلم و تجاوز عمومي نام خواهد داشت همچنانكه نسبت به بعضي از افراد ظلم كردن ظلم خصوصي است و ظلم با عدالت نمي سازد زيرا عدالت به معناي آن است كه حق هر شخص به صاحبش داده شود بنابراين اگر جمعيتي باشد و هر كدام حقي داشته باشند عدالت آن است كه بدون اينكه بين آنان فرق قائل شوند حق هر كسي را باو بدهند و اگر بخواهند حق يكنفر را بدهند و ديگري را ندهند ظلم است همچنين اگر حق هيچكس را ندهند باز ظلم است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ447ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.