مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24115 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا مي توان به جهت امر مهمّي، عبادتي را ترك كرد؟
چند برابر بودن ثواب يك عمل نسبت به عبادت، دليل به جا آوردن آن عمل و صرف نظر كردن از عبادت نيست; زيرا واجب الهي را بايد به جا آورد و ترك آن مستلزم استحقاق كيفر است، ولي اگر در كنار انجام واجب، آن عملِ داراي ثواب بسيار را نيز به جا آورديم، خداوند چند برابرِ ثواب آن واجب عطا مي كند. اساساً قبول هر عبادت مشروط به داشتن تقوا است. كسي كه واجب را ترك مي كند، داراي تقوا نيست، بنابراين، عمل از نظر پاداش اخروي از كم ترين ارزش نيز بر خوردار نيست.
البته لازم به ذكر است يك استثناء هست و آن مورد به عنوان اضطرار در فقه نام برده شده. چنانكه نماز وقت كمي دارد و قضا مي شود، امّا جان خودش نيز در خطر است و بايد خود را نجات داد و نماز را قضا نمود. يا عنواني به نام تزاهم دو عمل داريم كه بايد به اصول فقه مراجعه نمود.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2133ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.