مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24136 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

آيا اينكه فردي از زمان طفوليّت داراي امتيازات ارزشمندي باشد خلاف عدالت نيست؟
عدالت آنجا مطرح مي شود كه حق مشتركي باشد و بر اساس آن بين همه افراد مساوات مراعات شود; امّا اگر حقّي در كار نباشد تفاوت قرار دادن بين افراد، خلاف عدالت نيست. كسي بر خداوند متعال حقّي ندارد و هر چه خداوند به انسانها داده، تفضل و احسان است; بنابراين اينكه خداوند به برخي افراد بيشتر احسان كند و به برخي كمتر خلاف عدالت نيست.
از سوي ديگر، خداوند مي دانسته افراد برگزيده اي كه به مواهب خاصّي اختصاص داده شده اند در فداكاري و تقوا عبوديّت از ديگران پيشقدم هستند.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1590ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.