مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24139 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

چرا بعضي از دعاها به استجابت نمي رسد
قرآن مجيد ميفرمايد: ((من دعاي دعا كننده را اجابت ميكنم))و

سنت الهي بر اين قرار گرفته كه برخي از امور را از طريق دعا و درخواست به

انسان عنايت كند اما اين بدان معنا نيست كه هر مشكل و هر چه را از خدا

خواست و در هر شرايطي درخواست كند تماما مطابق خواست او اجابت

شود; زيرا اجابت نيز امري قانونمند است و شرايط و موانعي دارد كه با

رعايت آنها دعا به اجابت ميرسد از جمله اينكه : 1 ؤ با اخلاص و انقطاع

كامل بر خدا از او درخواست كند. 2 ؤ يقين به اجابت داشته باشيد (پيامبر

اكرم(ص) فرمودند: خدا را بخوانيد و يقين به اجابت داشته باشيد. 3 ؤ اصرار

در دعا.

4 ؤ روزي پاك و حلال پيامبر اكرم (ص) فرمودند: كسي كه دوست دارد

دعايش مستجاب شود بايد غذا و كسب خود را از حرامپاك كند. 5 ؤ عمل به

پيمانهاي الهي، ايمان و عمل صالح و درست كاري يكي از شرايط

استجابت دعاست; زيرا آن كس كه به عهد خويش در برابر پروردگارش وفا

نكند نبايد انتظار داشته باشد كه مشمول وعده اجابت شود. 6 ؤ خير خواهي

ديگران و خالي بودن دل از كينه، حسد و سو، نيت نسبت به ديگران. 7 ؤ

معقول بودن خواستهها. 8 ؤ ناديده نگرفتن عوامل طبيعي و فراهم كردن

مقدمات. 9 ؤ گاهي مصلحت انسان در عدم استجابت است و ممكن است

انسان چيزي را از خدا درخواست كند كه به ضررش تمام شود:((عسي ان

تحبوا شيئا و هو شر لكم)). 10 ؤ و گاهي خداوند اجابت مطلوب انسان را به

عللي كه صلاح ميداند به تاخير مياندازد. 11 ؤ گاهي پاسخ نيافتن ما اجابت

از جانب خدا است; يعني خداوند با طول دادن اجابت ما را بيشتر به حالت

انابه و تضرع به درگاهش نگه ميدارد و اين لطف بزرگي است كه بدينوسيله

ارتباط با معبود حفظ ميگردد و در پي آن الطاف بيشمار ديگري نصيبش

ميشود. 12 ؤ توسل نيز مانند دعا مشروط به شرايطي است كه اگر شرايط

موجود باشد توسل اثر دارد و ممكن است موانعي در كار باشدكه موجب

عدم استجابت، توسل ميگردد ولي به هر حال انسان نبايد از دعا و توسل

مايوس شود; زيرا يكي از شرايط استجابتاصرار و پافشاري در

درخواستهاست. امام صادق (ع) فرمودند: هيچ دري نيست كه پي در پي

كوبيده شود مگر اينكه بر انسان گشوده خواهد شد. و چه بسا اجابت نشدن

خواستهها موجب بيداري و تنبه انسان ميگردد و انسان با خود ميگويد: اگر

تقصيري هست از جانب من است و سعي ميكند خود را اصلاح كند و هيچ

گاه انسان نبايد از درگاه خدا و اولياي الهي مايوس گردد.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.