مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24140 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:5

اگر شخصي بدون علم به حرمت كاري آن را به اميد رحمت الهي انجام دهد، آيا مشمول رحمت خدا مي شود؟
اگر كسي كاري را به خيال آنكه واجب است به اميد ثواب انجام دهد در واقع حرام باشد، -چنان كه برخي محقّقان فرموده اند - خداوند ثواب انقياد و فرمانبري را به وي عنايت مي فرمايد. چنين شخصي از عقاب آن كار مصون خواهد بود; زيرا به حرام بودن آن علم نداشته است.

( بخش پاسخ به سؤالات )


ـ2279ـ

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.