مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24142 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

فـلـسـفه اصالت الوجودي ملاصدرا ( صدرالمتالهين ) با فلسفه وحدت وجودي هندو و صوفي چه فرقي دارد ؟
فلسفه ناميدن بحثهاي الهي كه هندو و متصوفه دارند غلط مشهوري است فن هندو ومتصوفه فن عرفان است نه فلسفه زيرا علوم با تمايز موضوعات شان متمايز مي شوند . مـوضـوع فـلـسـفـه الـهـي مـطـلـق مـوجـود است اعم از واجب و ممكن و از خواص و عوارض مـطـلق موجوديت بحث مي كند و موضوع عرفان حقيقت حق ( خدا ) است و از تجليات و تعينات اوبـحث مي كند : و فرق اين دو فن در مسئله وجود اصيل اينست كه بنظر فيلسوف حقيقت وجود حقيقتي است وسيع و صاحب مراتب مختلفه مانند مراتب مختلفه نور و هر موجودي اعم از واجب و مـمـكن حقيقتا بهره اي از حقيقت وجود دارد ولي حقيقت وجود بنظر عارف يك واحد شخصي اسـت مـنـحـصـر بواجب و غير واجب از ممكنات موجودند مجازا نه حقيقتا ومظهر وجود واجبي هستند نه مستقل در وجود و داراي حقيقت وجود ( و معني وحدت وجوداينست نه اينكه همه چيز خدا است و خدا همه چيز و همه چيز همه چيز ) .

بررسي هاي اسلامي
طباطبائي - سيد محمد حسين

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.