مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24223 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

دربـاره عـلـم خـدا مـي گـوييد : خداوند به تمام حوادث آينده و گذشته و حال , بطوريكسان دانـاسـت و عـلـم او نسبت به همه اين حوادث علم حضوري است , اين سخن نسبت به حوادث آيـنده مشكل به نظر مي رسد ; زيرا چيزي كه هنوز واقع نشده و وجود پيدانكرده , چگونه مي تواند در پيشگاه خداوند حاضر باشد ؟
كليد حل اين مشكل و مشكلاتي مشابه آن , در بحثهاي خدا شناسي بيان شده است . گـذشـته و آينده و حال , مفاهيمي است كه ساخته فكر و وجود محدود بشر است ; زيرا :وجود ما هم از نظر زمان و هم از نظر مكان محدود است , يعني : ما درنقطه مشخصي از زمان و مكان قرار گرفته ايم . مـحـدود بـودن وجود ما از نظر مكان ,مفاهيم دور و نزديك را براي ما به وجود آورده , آيا اگر وجود ما تمام جهان را پر كرده بود , دور و نزديك براي ما مفهومي داشت ؟ همچنين محدود بودن مـا از نظر زمان , گذشته و آينده و حال را در مغز ما ترسيم مي كند , حال زماني است كه ما در آن زندگي مي كنيم و آينده زماني است كه بعد از ما مي آيد و گذشته زماني است كه قبل از ما بوده , يعني در همه جامقياس وجود ماست . لـذا آنـچه براي ما زمان گذشته است , براي كساني كه يك قرن پيش از مامي زيسته اند زمان حـال و بـراي كـسـاني كه دو قرن پيش بوده اند , زمان آينده بوده است بنابراين براي وجود بـي نـهـايـتي كه در هر زمان و مكاني هست , اين مفاهيم ابدامعني ندارد او گذشته و آينده را مانند حال مي داند و مي بيند و همه در پيشگاه او بطور يكسان حاضرند . مـثـلا : كـسي كه از روزنه كوچكي از درون اطاقي به قافله شتري نگاه مي كند و در هرلحظه يك شـتـر را بـيـشتر نمي بيند , گذشته و حال و آينده اي در مغز خود براي اين قافله ترسيم مي كند ( چون دريچه ديد او محدود است ) اما كسي كه در بيرون آن اطاق قرار دارد و تمام قافله را مي نگرد , همه را يكجا در حال حركت مي بيند به عبارت ديگر : براي وجود ما كه فوق زمان و مكان است , همه حوادث در ظرف خودوجود دارند و در پيشگاه او حاضرند . ايـن كـه مي گوييم حوادث آينده الان وجود ندارند صحيح است , زيرا الان اشاره به زمان حال است كه ما در آن زندگي مي كنيم , ولي اين دليل بر آن نيست كه آينده حتي در ظرف خود وجود نـدارد , بلكه هر موجودي در ظرف خود وجود دارد و نمي توان آنهارا از صفحه هستي بكلي سلب نمود و مي توان گفت كه حادثه فردايي امروز نيست , امانمي توان گفت اصلا وجود ندارد .

پاسخ به پرسشهاي مذهبي
مكارم شيرازي - ناصر و جعفر سبحاني

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.