مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24243 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

مفهوم علم «اجمالي» و «تفصيلي» به چه معناست؟
علم اجمالي عبارتست از: انكشاف واقعيتي نامشخص كه قابل انطباق به بيش از يك فرد يا جزئي از كل مجموعي است، مانند اينكه ميدانيم يكنفر از افرادي كه دور هم نشسته اند، استاد و بقيه دانشجويان او هستند، ولي استاد را بطور مشخص نميشنـاسيم. هر اندازه كه افراد يا اجزاء قابل انطباق بر آن معلوم بيشتر بوده باشد، احتمال انطباق ضعيف تر ميگردد. البته چون فرض اينست كه ما علم به واقعيتي داريم كه ميان افراد يا اجزاء يك كل است اين علم بدون منتفي شدن بوسيله انكشافي ديگر، و يا بدون دگرگوني اساسي در افراد و اجزائي كه واقعيت معلوم را دگرگون بسازد، بوجود خود ادامه ميدهد و كثرت و افزايش افراد و اجزاء علـم به واقعيت را از بين نمي برد، اگرچه مانند روشنائي كه هر اندازه از كانون نور دورتر شويم ضعيف تر مي گردد. امروزه حساب احتمالات در پديده شناخت با همين علم اجمالي سر و كار جدي دارد. اين علم اجمالي در استمرار دائمي پيگيري از واقعيات و قوانين جاري در عالم هستي، اساسي ترين عامل محرك است. باين معني كه ضرورت پيروي اجزاء و روابط دو قلمرو انسان و جهان از قانون، براي همه متفكران و حتي مردم متوسط، يك معلوم اجمالي ارتكازي است كه نميگذارد انسان در هيچ يك از موقعيت ها و در هيچ صحنه اي از صحنه هاي طبيعت و انسان احتمال تصادف بدهد و رويداد و يا موضوع مورد توجهش را بدون تفسير و توجيه رها كند، و ارتباط خود را با آن رويداد يا موضوع با تصادف توضيح دهد و خيال خود را راحت كند و همچنين نميگذارد آدمي چنين گمان كند هر چيزي ميتواند از هر چيزي صادر شود و هر چيـزي ميتـواند هر چيزي را بوجود بياورد. بـا توضيـح دربـاره علم اجمـالي، اشتـباه آن متفكراني كه شناخت هاي بشري را فقط انعكاسي از واقعيت هاي خارج از ذهن ميدانند، روشن ميشود.
تعريف علم تفصيلي:
اگر واقعيتي در ذهن آدمي بطور صد درصد كشف شود و آن، كشف شده كاملا مشخص و معين بوده باشد، در اينصورت علم به آن واقعيت علم تفصيلي ناميده ميشود. مانند اينكه شخص استاد را در ميان گروه دانشجويان بشناسيم.

ترجمه و تفسير نهج‎البلاغه ج 6
آية الله محمدتقي جعفري

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.