مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24244 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

ميگويند گاهي اشخاص با همه معلوماتي كه از جهان دارند، از نور علم بيبهرهاند. مگر علم غير از معلومات و اطلاعات است؟

علم در اصطلاح توده مردم عبارت از انباشتن ذهن با اطلاعات و آگاهيها است، ولي علم واقعي غير از اين است. از نظر روايات معصومان، علم صرفاً عبارت از ذخيره ساختن معارف ويژه در ذهن حافظه نيست، بلكه علم نوري است كه منشأ بصيرت و بينش و ترس از خدا ميگردد.

امام صادق(ع) ميفرمايد: دانش با كثرت و تكرار يادگيري به دست نميآيد، بلكه نوري است كه خداوند در دل افرادي قرار ميدهد كه خواهان هدايت و راهنمايي آنها است.(1) جمعي از فلاسفه معتقدند كه انديشه و مطالعه و تفكر، ايجاد دانش نميكند، بلكه روح انساني را براي پذيرش صورت معقولات آماده ميسازد. هنگامي كه روح انسان آماده پذيرش شد، فيض علم از خالق متعال بر روح انسان اضافه ميشود.(2)

از ديدگاه قرآن علومي كه هدف نهايياش وصول به ماديات باشد و در ماوراي آن هدف والاتر نباشد، علم نيست، بلكه ضلالت و گمراهي است. اتفاقاً تمام بدبختي هايي كه در دنياي امروز وجود دارد، از همين علوم ضلالت آفرين سرچشمه ميگيرد.(3)

بنابراين، چون علم، نور است و نور هدايت ميبخشد و انسان را به كمالات انساني ميرساند، اطلاعات و معلوماتي كه موجب نابودي انسان و طبيعت ميشود، نميتوانند علم باشند.

پينوشتها:

1 - منيةالمريد، ص 54.

2 - تفسير نمونه، ج 16، ص 349.

3 - همان، ج 2، ص 534.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.