مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24248 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

چه آياتي دلالت بر تجسم اعمال دارد ؟ و وجه استعمال تعبيراتي مانند اجر و جزاءچيست ؟
بـيـانـات قرآني , هر چند در غالب موارد , به گونه اي است كه رابطه جعلي و قراردادي را به ذهن مـي آورد , مـانند آياتي كه مشتمل بر تعبير اجر و جزاء است ( كه بيش ازصد بار در قرآن كريم بكار رفـتـه است ) ولي از آيات ديگري مي توان استفاده كرد كه رابطه بين اعمال انسان و ثواب و عقاب اخـروي بـيـش از يـك رابطه قراردادي است ,بنابراين مي توان گفت كه تعبيرات اجر و جزاء براي سهولت تفاهم و رعايت حال اكثريت مردم است كه ذهنشان با اين گونه تفاهم آشناتر است . هـمـچـنين در روايات شريف , شواهد فراواني يافت مي شود بر اينكه اعمال اختياري انسان , داراي صـورتـهـاي مـلكوتي گوناگوني است كه در عالم برزخ و قيامت ظاهر مي شودو همه اينها مويد تجسم اعمال است . ايـنـك نـمونه اي از آياتي را كه دلالت بر وجودرابطه حقيقي بين اعمال انسان و نتايج اخروي آنها دارد , ملاحظه مي كينم :و ما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند اللّه ( بقره / 110 ) هر چيزي كه براي خودتان پيش مي فرستيد آنرا نزد خداي متعال خواهيد يافت ( يعني خود عمل رامي يابيد ) . يـوم تـجد كل نفس ما عملت من خير محضرا و ما عملت من سوء تود لو ان بينها و بينه امدا بعيدا ( آل عـمـران / 30 ) روزي كه هر كس هر عمل خيري كه انجام داده است راحاضر شده مي يابد و هر عمل بدي كه انجام داده است , دوست دارد كه ميان او واعمال بدش فاصله دوري باشد . يوم ينظر المرء ما قدمت يداه . ( نباء / 40 )روزي كه شخصي مي نگرد كه دستانش چه چيزي پيش فرستاده است . فـمـن يعمل مثقال ذره خيرا يره و من يعمل مثقال ذره شرا يره ( زلزال / 8 - 7 ) هر كس به اندازه ذره اي هم كار خير يا شر كرده , خود عمل را خواهد ديد . هل تجزون الا ما كنتم تعملون . ( نـحـل / 90 ) آيـا جـزائي كه به شما داده مي شود , جز همان اعمالي است كه انجام مي داديد ؟ان الـذيـن ياكلون اموال اليتامي ظلما انما ياكلون في بطونهم نارا ( نساء / 10 )همانا كساني كه اموال يتيمان را به ستم مي خورند جز اين نيست كه آتش را درشكمهايشان وارد مي كنند .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.