مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24250 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

رابطه بين اعمال نيك و بد به چند صورت فرض مي شود ؟ و كدام صورت صحيح است ؟
نـظير رابطه بين ايمان و كفر را مي توان اجمالا , بين كارهاي نيك و بد نيز در نظرگرفت ولي نه بـطـور كـلي و به صورتي كه هميشه در نامه اعمال انسان يا كار شايسته ثبت باشد و اعمال نارواي پيشين محو شده باشد و يا كار ناشايسته ثبت باشد واعمال شايسته پيشين محو شده باشد ( چنانكه بـعضي از متكلمان معتزلي پنداشته اند )و يا هميشه حاصل جمع جبري اعمال گذشته با توجه به كـمـيت و كيفيت آنها منعكس باشد( چنانكه بعضي ديگر كمان كرده اند ) , بلكه در مورد اعمال , بـايـد قـائل به تفصيل شد , يعني برخي از اعمال نيك - اگر بطور شايسته و مقبول انجام گيرد - آثـاراعـمـال بـد گـذشـته را از بين مي برد , مانند توبه كه اگر به صورت مطلوب انجام گيرد , گـنـاهـان شـخص آمرزيده خواهد شد مانند نوري كه دقيقا به نقطه تاريك تاريك بتابد و آنجا را روشن كند . امـا هر عمل نيكي , اثر هر گناهي را از بين نمي برد واز اين رو ممكن است , شخصي مومن مدتي گـرفتار كيفر گناهش باشد و سرانجام به بهشت جاوداني درآيد , گويي روح انساني داراي ابعاد گوناگوني است و هر دسته از اعمال نيك و بد با يك بعد آن مربوط مي شود و مثلا عمل نيكي كه مـربـوط بـه بـعد الف است اثر گناهي كه ارتباط با بعد ب دارد را از بين نمي برد , مگر اينكه عـمـل صالح آنقدر نوراني باشد كه به جوانب ديگر روح هم سرايت كند , يا گناه آنقدرآلوده كننده باشد كه ساير ابعاد را هم آلوده سازد . از جـمـلـه روايـاتـي كـه در موردنماز مقبول وارد شده كه گناهان را شستشو مي دهد و موجب آمرزش آنها مي شود :و اقم الصلوه طرفي النهار و زلفا من الليل ان الحسنات يذهبن السيئات . ( هود /114 ) نماز را در دو طرف روز و ساعاتي از شب بپاي دار كه كارهاي نيك , بديها رامي برد . و بـعـضـي از گـناهان مانند عقوق والدين و شرب خمر , تا مدتي مانع قبولي عبادات مي شود و يا منت گذاري بعد از كمك رساني , كه ثواب آن را نابود مي سازد( بقره / 264 ) : لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والاذي احسانها و صدقات خود را با منت و آزار دادن باطل مكنيد . ولـي تـعـيـين انواع و مقدار تاثير و تاثر اعمال نيك و بد در يكديگر را بايد ازطريق وحي و سخنان معصومين (ع ) بدست آورد و نمي توان قاعده كلي براي همه آنهاتعيين كرد .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.