مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24251 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:1

آيا آثار دنيوي اعمال نيك و بد , جاي پاداش و كيفر اخروي , آنها را مي گيرد يانه ؟
نـمـي گيرد ; زيرا گرچه اعمال نيك و بد , گاهي آثاري در خوشيها و ناخوشيها ياتوفيق و سلب توفيق براي كارهاي ديگر را در همين جهان دارد , چنانكه احسان به ديگران به ويژه به پدر و مادر و خـويـشـاونـدان مـوجب طول عمر و دفع آفات و بليات مي شود يا بي احترامي به بزرگان به ويژه معلمين و اساتيد , موجب سلب توفيق مي گردد , ولي ترتب اين آثار به معني دريافت كامل پاداش و كيفر نيست و جايگاه اصلي پاداشها و كيفرها جهان ابدي است . و آيـات زيادي صراحتا در قرآن مجيد ,پاداش و كيفر اخروي را براي اعمال نيك و بد دنيوي اثبات مي كنند گرچه تاثير آنهادر دنيا هم نفي نشده است .

محمد تقي مصباح يزدي / آموزش عقايد
مصباح يزدي - محمد تقي

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.