مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24313 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:11

قـرآن در مـورد يـهـود مي گويد : گفتند جز چند روزي آتش دوزخ به ما نمي رسد و اين افترا و دروغـي را كـه بـه خـدا بـسته بودند آنها را در دينشان مغرور ساخته بود مگر ممكن است انسان دروغي بگويد و يا افترائي به خود ببندد و بعد خودش تحت تاثير آن واقع گردد و به آن مغرور شود ؟
مساله فريب وجدان از مسائل مسلم روانشناسي امروز است كه گاهي دستگاه فكر وانديشه در پي اغـفـال وجدان برمي آيد و چهره حقيقت را در نظر وجدان خويش دگرگون مي سازد بعلاوه اين گـونـه افـتـراءها و امتيازهاي دروغيني را نسلهاي پيشين اهل كتاب درست كرده بودند و تدريجا براي نسلهاي آينده كه از واقعيت آگاهي چنداني نداشتندبه صورت عقيده مسلمي درآمده بود .

تفسير نمونه ج 2 ص 485
مكارم شيرازي - ناصر و ديگران

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.