مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24315 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:12

چرا فساد اخلاقي در جوامع غربي موجب ضعف و انحطاط تمدن آنان نشده است؟
اگر براساس بينش مادي به جوامع غربي و تمدنهاي آنان نگاه كنيم، در قضاوت مادي گرايانه تمدنهاي آنان را پيشرفته و خالي از نقاط ضعف خواهيم ديد; ولي در اينكه آيا تمدن داراي نقاط ضعف هست يا نه و اينكه چه تمدني به انحطاط و سقوط نزديك و چه تمدني راه ترقي و پيشرفت را طي كرده است، تنها نبايد از ديدگاه مادي بدان نگريست، بلكه بايد ارزشهاي اخلاقي و معنوي هم به عنوان معيار در نظر باشد . بايد توجه داشت كه انسانيت انسان به كمالات روحي و معنوي او است و اگر انسان منهاي ارزشهاي اخلاقي و معنوي مطالعه شود، ملاكي براي تقدم و برتري وجود نخواهد داشت.
با اين وصف، روشن مي شود كه در تمدنهايي كه ارزشهاي اخلاقي در سطحي نازل وجود دارد و فساد اخلاق در آنها شايع مي باشد ضعف و انحطاط وجود دارد و پيشرفت در صنعت و تكنيك دليلي بر اين نيست كه تمدن آنها به طور مطلق پيشرفته است.

(بخش پاسخ به سؤالات )


ـ1231ـ
E

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.