مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.

  کد مطلب:24324 شنبه 1 فروردين 1394 آمار بازدید:3

فلسفه شكرگزاري نعمات الهي چيست
شكرگزاري در مقابل نعمتهاي الهي غير از اين كه يك وظيفه ديني

است فطرت انسان هم چنين حكم ميكند، آيا اگر كسي به شما احسان نمود

- چه مادي و چه معنوي - در مقابل او سر تعظيم فرو نميآوري؟ ما وقتي كه

مشاهده ميكنيم اصل وجودمان و هر آنچه نياز داريم از وجود و كرم خداوند

است و احسان خداوندي را هر لحظه مشاهده ميكنيم سرتعظيم و تسليم

فرو ميآوريم.

مطالب این بخش جمع آوری شده از مراکز و مؤسسات مختلف پاسخگویی می باشد و بعضا ممکن است با دیدگاه و نظرات این مؤسسه (تحقیقاتی حضرت ولی عصر (عج)) یکسان نباشد.
و طبیعتا مسئولیت پاسخ هایی ارائه شده با مراکز پاسخ دهنده می باشد.